آزادی نماز خواندن دانش آموزان مسلمان در مدارس کانادا

آزادی نماز خواندن دانش آموزان مسلمان در مدارس کانادا
دادگاه عالی کانادا، یکی از مدرسه خصوصی شهر”آلبرتا” در ایالت “کلگری” را که مانع از نماز خواندن دانش آموزان مسلمان خود می شد، محکوم و این اقدام را نقض حقوق دینی افراد خواند. این دادگاه دستور آزادی خواندن نماز در تمام مدارس کانادا را صادر کرد.

آزادی نماز خواندن دانش آموزان مسلمان در مدارس کانادا

دادگاه عالی کانادا، یکی از مدرسه خصوصی شهر”آلبرتا” در ایالت “کلگری” را که مانع از نماز خواندن دانش آموزان مسلمان خود می شد، محکوم و این اقدام را نقض حقوق دینی افراد خواند. این دادگاه دستور آزادی خواندن نماز در تمام مدارس کانادا را صادر کرد.
آزادی نماز خواندن دانش آموزان مسلمان در مدارس کانادا

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author