آیا در کنار برج پیزا مسجد می سازند؟

آیا در کنار برج پیزا مسجد می سازند؟
با وجود اعطای مجوز ساخت یک مسجد در شهر تاریخی «پیزا»ی ایتالیا از سوی شهرداری،‌ مخالفت‌ها با احداث این مسجد در حال افزایش است.

آیا در کنار برج پیزا مسجد می سازند؟

با وجود اعطای مجوز ساخت یک مسجد در شهر تاریخی «پیزا»ی ایتالیا از سوی شهرداری،‌ مخالفت‌ها با احداث این مسجد در حال افزایش است.
آیا در کنار برج پیزا مسجد می سازند؟

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author