آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟
نظر بیشتر فقها در مورد فرو بردن سر در آب این است که روزه را باطل می کند ؛ ولی برخی دیگر از فقها دیدگاهشان این است که فرو بردن سر در آب ،روزه را باطل نمی کند.

آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

نظر بیشتر فقها در مورد فرو بردن سر در آب این است که روزه را باطل می کند ؛ ولی برخی دیگر از فقها دیدگاهشان این است که فرو بردن سر در آب ،روزه را باطل نمی کند.
آیا شخص روزه دار می تواند در آب شنا کند؟

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author