آیا وجوب بهشت برای زائر حضرت معصومه (س) مطلق است یا مشروط؟

آیا وجوب بهشت برای زائر حضرت معصومه (س) مطلق است یا مشروط؟
«وجبت له الجنة» مطلق نیست یعنی این گونه نیست که بهشت بر او واجب شده است و او هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد؛ بلکه وجوب جنت مشروط است.

آیا وجوب بهشت برای زائر حضرت معصومه (س) مطلق است یا مشروط؟

«وجبت له الجنة» مطلق نیست یعنی این گونه نیست که بهشت بر او واجب شده است و او هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد؛ بلکه وجوب جنت مشروط است.
آیا وجوب بهشت برای زائر حضرت معصومه (س) مطلق است یا مشروط؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author