اعتراض زنان مسلمان به ديويد كامرون

دیوید می‌داند که تمکین کردن زنان مسلمان از نظر سنتی مساله حساسی است اما رسیدگی به معضل گرایش جوانان به افراط گرایی بدون در نظر گرفتن عنصر تغییر فرهنگی در درون جامعه میسر نیست.

روزنامه قانون

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author