افرادی که در قیامت با امیرالمؤمنین(ع) برابر می‌شوند

افرادی که در قیامت با امیرالمؤمنین(ع) برابر می‌شوند
امام علی(ع) درحدیثی گروهی از افراد را هم درجه خود در قیامت برشمردند.

افرادی که در قیامت با امیرالمؤمنین(ع) برابر می‌شوند

امام علی(ع) درحدیثی گروهی از افراد را هم درجه خود در قیامت برشمردند.
افرادی که در قیامت با امیرالمؤمنین(ع) برابر می‌شوند

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author