افطار در مساجد ایتالیا

افطار در مساجد ایتالیا
مسلمانان در مراسم افطار جمعی سه مسجد اصلی شهر «تورین» واقع در شمال غربی ایتالیا شرکت می کنند و با هدف آشنا کردن غیر مسلمانان با آداب و رسوم آنان، درهای مسجد به روی مردم باز است.

افطار در مساجد ایتالیا

مسلمانان در مراسم افطار جمعی سه مسجد اصلی شهر «تورین» واقع در شمال غربی ایتالیا شرکت می کنند و با هدف آشنا کردن غیر مسلمانان با آداب و رسوم آنان، درهای مسجد به روی مردم باز است.
افطار در مساجد ایتالیا

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author