الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند
دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.
الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author