امام صادق(ع) چگونه به شهادت رسیدند

امام صادق(ع) چگونه به شهادت رسیدند
مفضّل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ( امام صادق (ع) را بسوزان، اواین دستور را اجرا کرد و خانه امام صادق( علیه السلام) را سوزانید.

امام صادق(ع) چگونه به شهادت رسیدند

مفضّل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ( امام صادق (ع) را بسوزان، اواین دستور را اجرا کرد و خانه امام صادق( علیه السلام) را سوزانید.
امام صادق(ع) چگونه به شهادت رسیدند

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author