امام علی(ع) دنیا را چگونه تعریف می کند؟

امام علی(ع) دنیا را چگونه تعریف می کند؟
اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت های بزرگ پروردگار، به خصوص نعمت ایمان ناچیز است.

امام علی(ع) دنیا را چگونه تعریف می کند؟

اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت های بزرگ پروردگار، به خصوص نعمت ایمان ناچیز است.
امام علی(ع) دنیا را چگونه تعریف می کند؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author