انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!

انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!
یک ایرانی فراری دست به ترجمه قرآن کریم زده و نوشته‌های او با عنوان «قرآن» توسط انتشارات جهانی به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود.

انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!

یک ایرانی فراری دست به ترجمه قرآن کریم زده و نوشته‌های او با عنوان «قرآن» توسط انتشارات جهانی به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود.
انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author