اوج توكل

در خانه او غیر از حصیر خرمائی چیزی نبود و برای روشن کردن چراغ نفتی در شب به جهت نبودن لامپ و یا نفت، چه بسا در خاموشی به سر می‌بردند.

خبرگذاری اصفحان

باران فیلم

label, , , , , , , , , ,

About the author