اولین جشنواره مد اسلامی بانوان

اولین جشنواره مد اسلامی بانوان
کشور “اندونزی” میزبان اولین جشنواره مد و لباس اسلامی شد. این جشنواره به همت “اتاق مد اندونزی” و “انجمن طراحی و مد اسلامی” برگزار شد.

اولین جشنواره مد اسلامی بانوان

کشور “اندونزی” میزبان اولین جشنواره مد و لباس اسلامی شد. این جشنواره به همت “اتاق مد اندونزی” و “انجمن طراحی و مد اسلامی” برگزار شد.
اولین جشنواره مد اسلامی بانوان

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author