اگر نماز یاد خداست، پس یاد خدا می کنیم و نماز نمی خوانیم!

اگر نماز یاد خداست، پس یاد خدا می کنیم و نماز نمی خوانیم!
آیا اشکالی دارد نماز را ترک کرده و بدون نماز دلمان به یاد خدا باشد؟!

اگر نماز یاد خداست، پس یاد خدا می کنیم و نماز نمی خوانیم!

آیا اشکالی دارد نماز را ترک کرده و بدون نماز دلمان به یاد خدا باشد؟!
اگر نماز یاد خداست، پس یاد خدا می کنیم و نماز نمی خوانیم!

نود32 آپدیت ورژن 7

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author