بانوی خردمند و باشکوه قرآن

ملکه سبا به عنوان یکی از بانوان خردمند در قرآن یاد شده که با دیدن نشانه های حقیقت، بدون هیچ تعصب و لجاجتی از ایمان آورندگان به خدای یگانه شد.

فانتزی

بک لینک رنک 2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author