برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم
آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است

برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است
برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

آپدیت نود 32 ورژن 6

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author