به آتش بستن منزل روحانی شیعه و کشته شدن همسرش

به آتش بستن منزل روحانی شیعه و کشته شدن همسرش
به گزارش پلیس ۳ مرد مسلح نزدیکی ساعت ۱۰:۳۰ شب به خانه صغیر احمد سیفی یورش برده و به روی او آتش گشودند.

به آتش بستن منزل روحانی شیعه و کشته شدن همسرش

به گزارش پلیس ۳ مرد مسلح نزدیکی ساعت ۱۰:۳۰ شب به خانه صغیر احمد سیفی یورش برده و به روی او آتش گشودند.
به آتش بستن منزل روحانی شیعه و کشته شدن همسرش

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author