بوی بد گناه را از خود دور کنیم

بوی بد گناه را از خود دور کنیم
حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که پیدایش نفس اماره به دست خود انسان است، گفت: ذات اقدس اله انسان را خيلي زيبا و كامل آفريد ،اين زيبايي كه درباره انسان است به عنوان حُسن خلقت، بخشي از آن به ارزش و بخشي از آن هم به دانش برمي‌گردد.

بوی بد گناه را از خود دور کنیم

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که پیدایش نفس اماره به دست خود انسان است، گفت: ذات اقدس اله انسان را خيلي زيبا و كامل آفريد ،اين زيبايي كه درباره انسان است به عنوان حُسن خلقت، بخشي از آن به ارزش و بخشي از آن هم به دانش برمي‌گردد.
بوی بد گناه را از خود دور کنیم

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author