تبلیغ آزادانه ادیان در المپیک ریو ۲۰۱۶

تبلیغ آزادانه ادیان در المپیک ریو ۲۰۱۶
به گفته رهبران دینی برزیل، در طول برگزاری بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶، از شخصیت های برجسته پنج دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندوئیسم، دعوت شده است تا در دهکده محل برگزاری این بازی ها، حاضر شوند تا از فرصت به دست آمده استفاده کرده و به تبلیغ ادیان خود بپردازند.

تبلیغ آزادانه ادیان در المپیک ریو ۲۰۱۶

به گفته رهبران دینی برزیل، در طول برگزاری بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶، از شخصیت های برجسته پنج دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندوئیسم، دعوت شده است تا در دهکده محل برگزاری این بازی ها، حاضر شوند تا از فرصت به دست آمده استفاده کرده و به تبلیغ ادیان خود بپردازند.
تبلیغ آزادانه ادیان در المپیک ریو ۲۰۱۶

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author