تجافی درنماز چیست؟

تجافی درنماز چیست؟
تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است

تجافی درنماز چیست؟

تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است
تجافی درنماز چیست؟

فروش بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author