تجمع 25 هزار نفری مسلمانان آمریکا

تجمع 25 هزار نفری مسلمانان آمریکا
پیام ما به جامعه مسلمانان آمریکا این است که در صورت مواجهه با هر نوع تفکر افراطی، بلافاصله وارد عمل شده و با تبیین درست و عقلایی، حقیقت اسلام را به صاحبان آن تفکرات افراطی یادآور شوند.

تجمع 25 هزار نفری مسلمانان آمریکا

پیام ما به جامعه مسلمانان آمریکا این است که در صورت مواجهه با هر نوع تفکر افراطی، بلافاصله وارد عمل شده و با تبیین درست و عقلایی، حقیقت اسلام را به صاحبان آن تفکرات افراطی یادآور شوند.
تجمع 25 هزار نفری مسلمانان آمریکا

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author