تحفه ای که خداوند برای عالم معروف فرستاد

تحفه ای که خداوند برای عالم معروف فرستاد
انفاق و بخشش از آغاز دین اسلام بلکه قبل از آن از فضایل ارزشمند اخلاقی بوده است و قطعاً انفاق کننده بیش از کسی که به او انفاق می‌شود، چه در این دنیا و چه در آخرت سود می‌برد.

تحفه ای که خداوند برای عالم معروف فرستاد

انفاق و بخشش از آغاز دین اسلام بلکه قبل از آن از فضایل ارزشمند اخلاقی بوده است و قطعاً انفاق کننده بیش از کسی که به او انفاق می‌شود، چه در این دنیا و چه در آخرت سود می‌برد.
تحفه ای که خداوند برای عالم معروف فرستاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author