تشبیه زنان عربستانی به کیسه زغال!

تشبیه زنان عربستانی به کیسه زغال!
مقاله یک نویسنده سعودی در روزنامه عکاظ، خشم کاربران سعودی در شبکه های اجتماعی را برانگیخت و آن را نوعی توهین به دین اسلام و به شهروندان زن دانستند.

تشبیه زنان عربستانی به کیسه زغال!

مقاله یک نویسنده سعودی در روزنامه عکاظ، خشم کاربران سعودی در شبکه های اجتماعی را برانگیخت و آن را نوعی توهین به دین اسلام و به شهروندان زن دانستند.
تشبیه زنان عربستانی به کیسه زغال!

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author