تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)
حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند// جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی. ** ولادت شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس آقا امام رضا علیه السلام مبارک.

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند// جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی. ** ولادت شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس آقا امام رضا علیه السلام مبارک.
تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author