تقدیر آیت الله مکارم از شیخ الازهر

تقدیر آیت الله مکارم از شیخ الازهر
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه ای از احمد الطیب، شیخ الازهر مصر تقدیر کرد.

تقدیر آیت الله مکارم از شیخ الازهر

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه ای از احمد الطیب، شیخ الازهر مصر تقدیر کرد.
تقدیر آیت الله مکارم از شیخ الازهر

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author