تقلید از علمای دین حرام است! +فیلم

اهل سنت برای تعیین مرزهای اعتقادی خود با سلفی ها، خود را “جماعت مقلّد” و سلفی ها را “غیر مقلّد” نامگذاری کرده اند. بدین معنی که هرگاه کسی ادعای اسلام داشته باشد ولی با تقلید از علمای دین مخالفت کند، سلفی بودن او پرواضح است.

تلگرام

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author