تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد
یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.
تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author