تناقضات وهابیت در مواجهه با انتخابات و دموکراسی +فیلم

شبکه های وهابی به دلیل تفکر متهجرانه ای که دارند، تعریف درستی از مسائل روز ندارند، از همین روی برخی از آنان دموکراسی را انکار می کنند و اسلام را از مخالفین این ایدئولوژی نام می برند و پاره ای دیگر، وجود آن را از ضروریات حکومتداری به شمار می آورند. برخی پا را فراتر نهاده و هرگونه جناح بندی را مخالف دستورات اسلامی قلمداد می کنند.

world press news

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author