توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری
خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.
توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author