توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلم

توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلم
حسن اللهیاری روحانی نمای لس آنجلس نشین در بخشی از برنامه توصیه های مضحکی را به بینندگان خود می کند و از آنان می خواهد تنها به روحانیونی مانند خود او اعتماد کنند!

توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلم

حسن اللهیاری روحانی نمای لس آنجلس نشین در بخشی از برنامه توصیه های مضحکی را به بینندگان خود می کند و از آنان می خواهد تنها به روحانیونی مانند خود او اعتماد کنند!
توهین بی شرمانه تشیع انحرافی به آیت الله سیستانی! +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author