جداییسم؛ دین جدیدی که از اینترنت مبعوث شد!

جداییسم؛ دین جدیدی که از اینترنت مبعوث شد!
فرقۀ جدای یا جِداییسم (Jediism) فرقه‌ای است که از دین تخیّلیِ جدای (Jedi) در فیلم «جنگ ستارگان» الهام گرفته و پیروان آن از اصول و عقایدی که در این فیلم مشاهده می‌کنیم تبعیت می‌کنند.

جداییسم؛ دین جدیدی که از اینترنت مبعوث شد!

فرقۀ جدای یا جِداییسم (Jediism) فرقه‌ای است که از دین تخیّلیِ جدای (Jedi) در فیلم «جنگ ستارگان» الهام گرفته و پیروان آن از اصول و عقایدی که در این فیلم مشاهده می‌کنیم تبعیت می‌کنند.
جداییسم؛ دین جدیدی که از اینترنت مبعوث شد!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author