حادثه ای دیگر برای حجاج در مکه به خاطر ازدحام جمعیت!

حادثه ای دیگر برای حجاج در مکه به خاطر ازدحام جمعیت!
رسانه های سعودی گزارش دادند که بر اثر ازدحام حجاج در مکه مکرمه دستکم 18 نفر مصدوم شدند.

حادثه ای دیگر برای حجاج در مکه به خاطر ازدحام جمعیت!

رسانه های سعودی گزارش دادند که بر اثر ازدحام حجاج در مکه مکرمه دستکم 18 نفر مصدوم شدند.
حادثه ای دیگر برای حجاج در مکه به خاطر ازدحام جمعیت!

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author