حاکمی که زندگی مردم بدون او سامان نمی‌یابد

هیچ فرقه و ملتی را نمی‌یابیم که پایدار مانده و زندگی کرده باشند مگر با داشتن فرمانروایی قوامبخش.

اسکای نیوز

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author