حمایت شهروندان آمریکایی از مسلمانان

حمایت شهروندان آمریکایی از مسلمانان
عده‌ای از مردم شهر کینگستون در مسجد الهدی این شهر حضور بهم رساندند تا حمایت خود را از مسلمانان نشان دهند.

حمایت شهروندان آمریکایی از مسلمانان

عده‌ای از مردم شهر کینگستون در مسجد الهدی این شهر حضور بهم رساندند تا حمایت خود را از مسلمانان نشان دهند.
حمایت شهروندان آمریکایی از مسلمانان

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author