حکم دو پلیس فرودگاه جده صادر شد

حکم دو پلیس فرودگاه جده صادر شد
بر اساس مصوبه دولت قبل از پایان سال، سفر عمره تا اطلاع ثانوی یعنی تا زمان محاکمه دو مامور پلیس خاطی سعودی تعلیق است.

حکم دو پلیس فرودگاه جده صادر شد

بر اساس مصوبه دولت قبل از پایان سال، سفر عمره تا اطلاع ثانوی یعنی تا زمان محاکمه دو مامور پلیس خاطی سعودی تعلیق است.
حکم دو پلیس فرودگاه جده صادر شد

خبرگذاری اصفحان

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author