حکم نگاه کردن به رقص از تلویزیون

حکم نگاه کردن به رقص از تلویزیون
نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحريک شهوت شود و يا باعث تأييدِ فرد گناه‌کار و تجّرى او و يا ترتّب فساد گردد، جايز نيست.

حکم نگاه کردن به رقص از تلویزیون

نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحريک شهوت شود و يا باعث تأييدِ فرد گناه‌کار و تجّرى او و يا ترتّب فساد گردد، جايز نيست.
حکم نگاه کردن به رقص از تلویزیون

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author