حکم کسی در دل مسلمان است ولی در ظاهر (برای کسب اقامت) مسیحی شود

حکم کسی در دل مسلمان است ولی در ظاهر (برای کسب اقامت) مسیحی شود
حضرت آیت‌الله العظمی فیاض به پرسشی درباره کسی که در دل مسلمان است ولی در ظاهرمسیحی می شود،پاسخ گفته است.

حکم کسی در دل مسلمان است ولی در ظاهر (برای کسب اقامت) مسیحی شود

حضرت آیت‌الله العظمی فیاض به پرسشی درباره کسی که در دل مسلمان است ولی در ظاهرمسیحی می شود،پاسخ گفته است.
حکم کسی در دل مسلمان است ولی در ظاهر (برای کسب اقامت) مسیحی شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author