خادم افتخاری مساجد را فرهنگ سازی کنیم

ایشان با تاکید بر خدمت تمام وقت خادمین در مسجد گفت: خادم افتخاری مساجد را باب کنیم.

علم و فناوری

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author