خالی شدن شهرها از طلاب از آفتهای مهم حوزه است

خالی شدن شهرها از طلاب از آفتهای مهم حوزه است
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی بر تمرکز زدایی از حوزه ها تاکید کرد و گفت: طلاب بعد از تکمیل علوم خود باید به شهرهای خود بازگردند.

خالی شدن شهرها از طلاب از آفتهای مهم حوزه است

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی بر تمرکز زدایی از حوزه ها تاکید کرد و گفت: طلاب بعد از تکمیل علوم خود باید به شهرهای خود بازگردند.
خالی شدن شهرها از طلاب از آفتهای مهم حوزه است

بازی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author