خیر دنیا و آخرت از نگاه عارف مشهور

خیر دنیا و آخرت از نگاه عارف مشهور
در اسلام به نمازهای مستحبی زیادی سفارش شده است، اما افضل آن‌ها نماز شب است و همواره مردان خدا را با شب زنده داری و عبادت سحرگاهی توصیف کرده‌اند.

خیر دنیا و آخرت از نگاه عارف مشهور

در اسلام به نمازهای مستحبی زیادی سفارش شده است، اما افضل آن‌ها نماز شب است و همواره مردان خدا را با شب زنده داری و عبادت سحرگاهی توصیف کرده‌اند.
خیر دنیا و آخرت از نگاه عارف مشهور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author