دانش آموزان روسیه می توانند غذای حلال بخورند

دانش آموزان روسیه می توانند غذای حلال بخورند
به گفته مسئول بخش انجمن‌های اجتماعی شورای شهر مسکو، دانش‌آموزان این امکان را خواهند داشت که به تغذیه حلال در مدارس دسترسی داشته باشند.

دانش آموزان روسیه می توانند غذای حلال بخورند

به گفته مسئول بخش انجمن‌های اجتماعی شورای شهر مسکو، دانش‌آموزان این امکان را خواهند داشت که به تغذیه حلال در مدارس دسترسی داشته باشند.
دانش آموزان روسیه می توانند غذای حلال بخورند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author