درب 50 ساله حرم امام علی(ع) از جا کنده شد

درب 50 ساله حرم امام علی(ع) از جا کنده شد
«حاج مجید» از طلا کوبان خبره و به نام می باشد و طلا کوبی برخی درب های دیگر حرم را نیز بر عهده داشته است.

درب 50 ساله حرم امام علی(ع) از جا کنده شد

«حاج مجید» از طلا کوبان خبره و به نام می باشد و طلا کوبی برخی درب های دیگر حرم را نیز بر عهده داشته است.
درب 50 ساله حرم امام علی(ع) از جا کنده شد

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author