دنیا محکی برای قلوب

هر بار که انسان از نعمتی دنیوی لذتی می برد، طبیعتا در قلب او نسبت به آن لذت و نعمت دنیوی محبت و دلبستگی بوجود می آید.

کیمیا دانلود

پرشین موزیک

label, , , , , , , , ,

About the author