راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟

راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟
کسی در نماز شک می‏کند ولی در بقیۀ مسائل زندگی شک نمی‏کند، بیانگر این است که به ‏اندازه‏ مسائل روزمرۀ خود، به نماز اهمیت نمی‌دهد؛ لذا در گام اول بایستی با اهمیت، فلسفه، ارزش و جایگاه نماز آشنا شود.

راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟

کسی در نماز شک می‏کند ولی در بقیۀ مسائل زندگی شک نمی‏کند، بیانگر این است که به ‏اندازه‏ مسائل روزمرۀ خود، به نماز اهمیت نمی‌دهد؛ لذا در گام اول بایستی با اهمیت، فلسفه، ارزش و جایگاه نماز آشنا شود.
راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟

اتوبیوگرافی

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author