راه منجی های هالیوودی برای نجات دنیا!

راه منجی های هالیوودی برای نجات دنیا!
غالب منجی های تصویرشده در این سینما خود را مسئول نجات دنیایی می بینند که در بستری آخرالزمانی درگیر خطراتی جدی شده است و نوع روایتگری شان طوری است که هر گونه قانون گریزی و هنجارشکنی توجیه می شود.

راه منجی های هالیوودی برای نجات دنیا!

غالب منجی های تصویرشده در این سینما خود را مسئول نجات دنیایی می بینند که در بستری آخرالزمانی درگیر خطراتی جدی شده است و نوع روایتگری شان طوری است که هر گونه قانون گریزی و هنجارشکنی توجیه می شود.
راه منجی های هالیوودی برای نجات دنیا!

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author