رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد
رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.
رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author