سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر

سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر
این روزها کشمیر صحنه درگیری‌ها و حوادث خونین است، مسئله کشمیر، تازه و اتفاقی گذرا نیست. سالهاست که این منطقه باعث تنش و درگیری در شبه قاره هند شده است و دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت این منطقه را دارند.

سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر

این روزها کشمیر صحنه درگیری‌ها و حوادث خونین است، مسئله کشمیر، تازه و اتفاقی گذرا نیست. سالهاست که این منطقه باعث تنش و درگیری در شبه قاره هند شده است و دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت این منطقه را دارند.
سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author