سی ان ان: سکوت وحشتناک برنده جایزه صلح نوبل در مورد مسلمانان روهینگیا!

سی ان ان: سکوت وحشتناک برنده جایزه صلح نوبل در مورد مسلمانان روهینگیا!
برنده جایزه صلح نوبل و کسی که سالها برای دموکراسی و حاکمیت انسانیت و قانون بر میانمار زندانی شده است، اکنون به طرز وحشتناک و تراژیکی سکوت اختیار کرده است.

سی ان ان: سکوت وحشتناک برنده جایزه صلح نوبل در مورد مسلمانان روهینگیا!

برنده جایزه صلح نوبل و کسی که سالها برای دموکراسی و حاکمیت انسانیت و قانون بر میانمار زندانی شده است، اکنون به طرز وحشتناک و تراژیکی سکوت اختیار کرده است.
سی ان ان: سکوت وحشتناک برنده جایزه صلح نوبل در مورد مسلمانان روهینگیا!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author