شکایت الهی در روز رستاخیز

شکایت الهی در روز رستاخیز
مگر نمی دانی که فلان بنده من بیمار بود و او را عیادت نکردی مگر نمی دانی که اگر او را عیادت می کردی مرا پیش او می یافتی.

شکایت الهی در روز رستاخیز

مگر نمی دانی که فلان بنده من بیمار بود و او را عیادت نکردی مگر نمی دانی که اگر او را عیادت می کردی مرا پیش او می یافتی.
شکایت الهی در روز رستاخیز

خرید بک لینک

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author