صفات و ویژگی های یاران دجّال

افراد زیادی از زنازادگان هستند. کفش های آنان مخروطی شکل است که منقارهایی دارد، مثل منقار عقاب و انگشتشان، ناخن هایی دارد، شبیه است. همراه او (دجّال) گروهی از جادوگران هستند که کوه ها را به نان و رودها را به نوشیدنی تبدیل می کنند و تنها به کسانی که به ایمان بیاورند، غذا داده و نوشیدنی می نوشاند.

سپهر نیوز

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author